Wydawca treści Wydawca treści

pomniki przyrody

W granicach Nadleśnictwa Waliły znajdują się zaewidencjonowane pomniki przyrody. Pomnik przyrody to forma indywidualnej ochrony przyrody. Zalicza się do nich pojedyncze twory przyrody żywej i nieożywionej lub ich skupiska o szczególnej wartości przyrodniczej, naukowej, kulturowej, historycznej lub krajobrazowej oraz odznaczające się indywidualnymi cechami, wyróżniającymi je wśród innych tworów, okazałych rozmiarów drzewa, krzewy gatunków rodzimych lub obcych, źródła, wodospady, wywierzyska, skałki, jary, głazy narzutowe oraz jaskinie. Na omawianym obszarze dominującą formą ochrony pomnikowej są pojedyncze drzewa. Przy wyborze drzew, decydujący może być wyróżniający je ich sędziwy wiek, niezwykły kształt, piękno pokroju lub wielkość. W zasięgu terytorialnym nadleśnictwa występuje 16 pomników przyrody Ożywionej, w tym 13 pojedynczych drzew i 3 grupy drzew.

W odniesieniu do pomników przyrody na terenach leśnych utworzono strefę ochronną o promieniu 20 m. W tej strefie zabrania się usuwania drzew i krzewów. W odniesieniu do wszystkich pomników zabronione jest:

  • wycinanie, niszczenie i uszkadzanie drzew,
  • zrywanie,
  • zanieczyszczanie terenu i wzniecanie ognia w pobliżu pomników przyrody,
  • umieszczanie tablic i innych znaków z wyjątkiem znaków związanych z ochroną pomnika,
  • rozbijanie, podkopywanie, zakopywanie i przemieszczanie głazów.